Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.NOCLEGI24.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.noclegi24.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez Usługodawcę.
 2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się e-mailowo, telefonicznie, jak również z wykorzystaniem  formularza kontaktowego lub czatu dostępnego w Serwisie. Adresy e-mail i/lub numer telefonu do kontaktu dla Użytkowników podane zostały bezpośrednio w Serwisie.
 3. Serwisu Internetowy ma charakter innowacyjnej platformy ogłoszeń noclegowych, pozwalających w szczególności Operatorom na prezentowanie swoich Obiektów i Informacji handlowych w Serwisie, a Gościom na rezerwowanie usług hotelarsko-noclegowych świadczonych w tych Obiektach. Usługodawca nie jest stroną zawieranych w Serwisie między Użytkownikami umów w zakresie rezerwacji noclegu, nie zleca ani nie koordynuje ich zawierania czy też realizacji, udostępnia jedynie na potrzeby Użytkowników zestaw praktycznych narzędzi i przestrzeń do nawiązania współpracy w tym zakresie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.noclegi24.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Paweł Kobyłka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „noclegi24.pl Paweł Kobyłka”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, pod numerem NIP: 7141870758, REGON: 365289822 oraz Michał Pawełczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą; „MP Trade Michał Pawełczak”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem Dębica-Kolonia 8A, 21-102 Ostrówek, pod numerem NIP: 7141854765 oraz REGON: 365286516, prowadzący wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej „noclegi24.pl P.Kobyłka i M.Pawełczak s.c.”, pod adresem: pl. Jana Kilińskiego nr 2, 35-005 Rzeszów, NIP: 7142046926, REGON: 365294579;

Użytkownikosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Gość – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie jako Gość, posiada aktywne Konto Gościa i zalogował się do tego Konta oraz korzysta w Serwisie z Usług adresowanych do Gości, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto Gościa  – przydzielana Gościowi w wyniku Rejestracji część Serwisu, za pomocą której Gość może dokonywać określonych działań w Serwisie;

Operator Obiektu/Operator – Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, prowadzący lub reprezentujący obiekt agroturystyczny, hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, pole biwakowe, lub podobny obiekt, który dokonał Rejestracji w Serwisie jako Operator Obiektu, aktywował Konto Operatora i korzysta z Usług Serwisu jako Operator, działając w imieniu reprezentowanego przez siebie Obiektu lub Obiektów;

Konto Operatora – przydzielana Operatorowi w wyniku Rejestracji część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w Serwisie działając w imieniu i na rzecz prowadzonych i reprezentowanych przez siebie Obiektów lub Obiektu;

Rejestracja jednorazowa czynność polegająca na założeniu w Serwisie Konta Gościa lub Konta Operatora (odpowiednio);

Ogłoszenie/Ogłoszenie Gościa – dodana i prezentowana przez Gościa w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, informacja o poszukiwanym Noclegu lub inna zgodna z charakterem oraz specyfiką Serwisu. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;

Informacja handlowa – stworzona i prezentowana przez Operatora publikacja informacji w Serwisie, w szczególności dotycząca świadczonych przez Operatora usług o charakterze hotelarsko-noclegowych lub podobnych, o zarządzanych przez niego Obiektach oraz innych informacji, zgodnych jednak ze specyfiką i charakterem Serwisu;

Obiekt – obiekt agroturystyczny, hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, pole biwakowe, lub innych podobny obiekt o charakterze noclegowym, hotelarski, turystyczny lub podobny, dodany i prezentowany w Serwisie przez Operatora;

Pomieszczenie – całość lub określona część Obiektu, którą może być przedmiotem Umowy Noclegu, zgodnie z Informacją handlową prezentowaną przez Operatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Umowa Noclegu/Nocleg - umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Gościem z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia Gościowi usług noclegowych, hotelarskich lub innych odpowiednich (dalej jako: ,,Usługa Noclegowa”) z wykorzystaniem Pomieszczeń w reprezentowanych przez niego Obiektach lub Obiektów, realizowanych w sposób uzgodniony bezpośrednio przez strony takiej Umowy Noclegu, w tym z wykorzystaniem przez nie infrastruktury Serwisu;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie z Serwisu oraz jego Usług i funkcjonalności może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności umożliwia dostęp do infrastruktury stanowiącej zestaw narzędzi i funkcjonalności pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów Noclegu.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

 

 1. USŁUGI
 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać od Użytkownika założenia Konta (odpowiednio Gościa lub Operatora) w Serwisie, aktywowania tegoż Konta i zalogowania się do niego.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z oferowanych przez siebie  Usług. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali w Serwisie Rejestracji oraz posiadają aktywne Konto – odpowiednio Gościa albo Operatora. Świadczenie innych Usług, w tym Usług płatnych mogą regulować również inne, odrębne regulaminy.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu może:
   1. Przeglądać i wyszukiwać w Serwisie informacje o charakterze ogólnodostępnym;
   2. Korzystać z interaktywnego czatu oraz formularza kontaktowego umożlwiającego kontakt z Usługodawcą;
   3. Zapisywać się do udostępnianego w Serwisie Newslettera. 
 4. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie jako Gość mogą:
   1. Założyć i prowadzić Konto Gościa w Serwisie;
   2. Dodawać i prezentować Ogłoszenia;
   3. Zawierać w Serwisie Umowy Noclegu;
   4. Dodawać i prezentować opinie w Serwisie. 
 5. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie jako Operator mogą:
   1. Założyć i prowadzić Konto Operatora w Serwisie;
   2. Dodawać i prezentować w Serwisie Informacje handlową;
   3. Dokonywać aktywacji lub zamówienia Planów;
   4. Zawierać w Serwisie Umowy Noclegu;
   5. Brać udział w licytacji Pozycji Gwarantowanej.  

 

 1. Usługi świadczone w Serwisie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników oraz Gości są Usługami nieodpłatnymi.
 2. Usługodawca może świadczyć na rzecz Operatorów Usługi odpłatne, w tym w szczególności odpłatności  może wymagać aktywacja bądź zamówienie Planu lub korzystanie z Planu – co zostanie każdorazowo wskazane w Serwisie. Płatności takie są realizowane na zasadach określonych w dalszych punktach niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia w Serwisie Umowy Noclegu, Gość jest zobowiązany do dokonania na rzecz Operatora płatności za Usługę Noclegu, w wysokości określonej samodzielnie przez Operatora. Usługodawca może umożliwiać w Operatorom przyjmowanie płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim z wykorzystaniem systemu płatności zewnętrznego operatora płatności, zintegrowanej z Serwisem, przy czym Usługodawca nie jest stroną czy uczestniczącym w procedowaniu takiej płatności.
 4. W Serwisie prezentowane są ogólne informacje o charakterze ogólnodostępnym, w tym o prowadzonej przez Usługodawcę działalności i funkcjonalnościach Serwisu, jak również treści o charakterze informacyjnym oraz inne związane z tematyką Serwisu. W Serwisie dostępne są również informacje o charakterze ogólnodostępnym, prezentowane przez samych Użytkowników – tym Informacje handlowe Operatorów. Ponadto:
  1. Treści zgodne z tematyką Serwisu Usługodawca może w szczególności umieszczać w ramach udostępnianego w Serwisie tematycznego bloga (dalej jako: „Blog”). Treści umieszczone na Blogu Serwisu mają charakter poglądowy i informacyjny, nie stanowią oferty, jak również zaproszenia do składania ofert w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami prezentowanymi w Serwisie, a treściami udostępnianymi przez wskazane w nich podmioty trzecie, charakter wiążący mają treści przekazywane bezpośrednio przez te podmioty trzecie.
  2. Użytkownik może również wyszukiwać informacje prezentowane przez Usługodawcę z wykorzystaniem wskazanych kryteriów, jak również wyszukiwać w ten sposób treści Ogłoszeń prezentowanych przez Gości oraz Informacji handlowych prezentowanych przez Operatorów. Wyszukiwanie treści w Serwisie może odbywać się również z wykorzystaniem usług lokalizacji. Wykorzystanie usług lokalizacji może wymagać włączenia w urządzeniu z którego Użytkownik korzysta takich usług i zapewnieniu temu urządzeniu dostępu do nich.

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu przez Użytkownika informacji udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą interaktywnego czatu i/lub formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu i/lub formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 4. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia Użytkownikom założenie i prowadzenie w Serwisie Konta. Użytkownik – wybiera odpowiedni dla siebie rodzaj Konta – odpowiednio Konto Gościa lub Operatora. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia Usługi prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt V. Regulaminu.
 5. Usługodawca świadczy Gościom Usługę polegającą na możliwości umieszczenia i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia o poszukiwaniu noclegu lub innego – zgodnie z charakterem i specyfiką Serwisu oraz prezentowanymi w nim informacjami (dalej zwaną: „Usługą dodania Ogłoszenia”). Szczegółowe zasady i warunki świadczenia Usługi dodania Ogłoszenia w Serwisie zostały wskazane w pkt VI. Regulaminu.
 6. Goście, którzy zawarli w Serwisie Umowy Noclegu, mają możliwości dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii oraz ocen dotyczących takiej transakcji, Noclegu, Obiektu lub Pomieszczenia czy samego Operatora. W każdym przypadku funkcjonalność dodawania opinii oraz ocen w Serwisie, jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych do Konta Gości. Gość dodając opinię, ocenę czy inne wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Gość wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Usługodawca oferuje Operatorom w Serwisie Usługę o charakterze odpłatnym, polegającą na zwiększeniu funkcjonalności Konta o funkcjonalności przydzielone do danego, wybranego przez Operatora planu (dalej zwanego: „Planem”), zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie. Operator dokonuje wyboru danego Planu przez jego aktywację bądź zamówienie. Usługodawca może też przewidzieć podstawowy, bezpłatny plan domyślnie przypisany do Konta Operatora po jego Rejestracji, o czym każdorazowo informacja zostanie podana w Serwisie. Szczegóły zasady świadczenia Usługi zwiększenia funkcjonalności Konta – zamówienie lub aktywacji Planów oraz ich warunki uregulowane zostały w pkt VII. Regulaminu.
 8. Operatorzy po zalogowaniu się do Konta otrzymują dostęp do Usługi polegającą na możliwości umieszczenia i prezentowania w Serwisie Informacji handlowej zgodnej z tematyką, specyfiką i charakterem Serwisu, w tym w szczególności informacji o reprezentowanych przez siebie Obiektach oraz możliwości zawierania z innymi Użytkownikami Serwisu Umów Noclegu oraz ich warunkach. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia Usługi polegającej na dodaniu i prezentowaniu w Serwisie Informacji handlowej w Serwisie zostały wskazane w pkt VIII. Regulaminu.
 9. Główną funkcjonalnością Serwisu jest udostępnienie Gościom oraz Operatorom możliwości zawierania pomiędzy sobą Umów Noclegu. Jest to Usługa powiązana z innymi Usługami Serwisu – na zasadach określonych w Serwisie, a w szczególności wymaga od Użytkowników posiadania Kont – odpowiednio – Usługodawcy oraz Gościa. Zawarcie Umów Noclegu polega na wymianie pomiędzy Użytkownikami Serwisu oświadczeń woli, z tym w oparciu o prezentowaną przez Operatorów w Serwisie Informację handlową. Szczegółowe warunki w tym zakresie zostały uregulowane w  pkt IX. Regulaminu.
 10. Usługodawca umożliwia Operatorom posiadającym wybrane – zgodnie z informacją w Serwisie -  rodzaje Planów, uczestniczenie w odbywającej się w Serwisie licytacji mającej za przedmiot wylicytowanie na okres wskazany w Serwisie jednej z dwóch najwyższych pozycji na liście wyników wyszukiwania Obiektów w danej miejscowości w Serwisie (dalej jako: „Pozycja Gwarantowana”). Szczegóły i zasady świadczenia Usługi Pozycji Gwarantowanej zostały uregulowane w pkt XI. Regulaminu.  
 11. Usługodawca może organizować czasowe i okazjonalne promocje, konkursy, akcje czy programy o charakterze lojalnościowym czy partnerskim. Warunki takich akcji zostaną każdorazowo podane na stronach Serwisu.

 

 1. KONTO
 1. Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie – odpowiednio według wyboru Użytkownika – Konta Gościa lub Konta Operatora.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. W celu poprawnego zakończenia rejestracji Użytkownik może być również proszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail lub wiadomości SMS, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Serwisie.
 4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Ten sam Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden rodzaj Konta – Konto Gościa albo Konto Operatora.
 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 6. Usługodawca umożliwia również Użytkownikom posiadającym Konto Gościa zalogowanie się do Konta Gościa w Serwisie z wykorzystaniem konta takiego Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook.com lub Google.com. Użytkownik, który loguje się w Serwisie poprzez konto na portalu społecznościowym Facebook.com lub Google.com upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook lub Google, nie są zapisywane w Serwisie.
 7. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.
 8. Konto zawiera dane Użytkownika, podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika, jak również w innych przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 10. Operatorzy posiadający Konto Operatora w Serwisie oraz aktywne wybrane Plany mogą być uprawnieni – zgodnie z informacją w Serwisie - do udzielenia kolejnych dostępów do zasobów Serwisu dla pracowników, współpracowników lub reprezentantów jednostek swojego przedsiębiorstwa. W celu udzielenia takiego dostępu, Operator po zalogowaniu się do swojego Konta Operatora w Serwisie może tworzyć dla wybranej przez siebie osoby subkonto (dalej jako: „Subkonto”) połączone z prowadzonym dla niego Kontem w Serwisie. Połączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim polega w szczególności na tym, że w momencie usunięcia Konta Operatora w Serwisie, usunięciu ulegają również powiązane z nim Subkonta.
 11. Operator samodzielnie decyduje o osobach dla których tworzy i udostępnia Subkonto.
 12. Operator w celu udzielenia dostępu do Subkonta, tworzy Subkonto korzystając z funkcjonalności dostępnej w ramach jego Konta oraz wysyła podając adres e-mail Użytkownika dla którego ma być udzielone Subkonto elektroniczne zaproszenie zawierające link do formularza rejestracyjnego dla takiego Użytkownika. Operator podając w Serwisie e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że jest uprawniony do takiego działania oraz dysponowania adresem e-mail określonej osoby na ten cel.
 13. Użytkownik, który otrzymał wiadomość wraz z zaproszeniem Operatora, o który mowa w ppkt. powyżej, wypełnia zgodnie z wyświetlanymi informacjami formularz rejestracyjny Subkonta dostępny w dedykowanym linku i akceptuje Regulamin.
 14. Subkonto zostaje przypisane do Konto Operatora, który je utworzył
 15. Subkonto może posiadać ograniczony dostęp do funkcjonalności i Usług Serwisu w stosunku do uprawnień i dostępu Operatora, w szczególności Użytkownik posiadający Subkonto nie ma możliwości tworzenia dalszych Subkont. Zakres uprawnień przypisanych do danego Subkonta określa samodzielnie Operator, tworząc Subkonto.
 16. Usługodawca ma możliwość usunięcia lub zablokowania Subkont utworzonych przez Operatora będącego Przedsiębiorcą lub zablokowania możliwości tworzenia kolejnych Subkont przez takiego Operatora bez podania przyczyny.
 17. Do Użytkownika, który posiada Subkonto, stosuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Użytkowników posiadających Konto.

 

 1. OGŁOSZENIA GOŚCI
 1. Usługodawca świadczy Gościom Usługę polegającą na możliwości umieszczenia i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia o gotowości zawarcia Umowy Noclegu, lub umieszczeniu w Ogłoszeniu innej treści, jednak zgodnej z tematyką, specyfiką i charakterem Serwisu oraz informacjami w nim wskazanymi.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji przez Gościa Ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony – czas publikacji Ogłoszenia wskazany w Serwisie, do momentu jego usunięcia z Serwisu przez samego Gościa lub innego momentu rozwiązania z Gościem Umowy o świadczenie Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia.
 3. Gość samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu.
 4. Ogłoszenie Gościa jest widoczne dla innych Użytkowników Serwisu.
 5. W odpowiedzi na Ogłoszenie Gościa, Operatorzy gotowi świadczyć Usługę Noclegową jaką Gość zgodnie z jego Ogłoszeniem poszukuje, mogą odpowiadać na Ogłoszenie, korzystając z funkcjonalności odpowiedzi na Ogłoszenie dostępnej w Serwisie, z zastrzeżeniem jednak, że możliwość odpowiedzi na Ogłoszenie może być ograniczona lub niedostępna w niektórych Planach – zgodnie z informacją prezentowaną w opisach Planów w Serwisie.
 6. Odpowiadając na Ogłoszenie Operator przesyła do Gościa informacje stanowiącą ofertę zawarcia Umowy Noclegu w rozumieniu art. art. 66 Kodeksu Cywilnego. Gość może dokonać przyjęcia oferty, o której mowa w zdaniu poprzednim w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin. Po tym czasie oferta zostaje uznana za odrzuconą. W pozostałym zakresie do zawarcia Umowy Noclegu w tym trybie stosuje się odpowiednio postanowienia o zawarciu Umowy Noclegu,  o których mowa w pkt.  IX niniejszego Regulaminu.

 

 1. PLANY – ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI KONTA
 1. Zwiększenie funkcjonalności Konta o określone w Serwisie funkcjonalności jest Usługą świadczoną na rzecz Operatora w ramach wybranego przez Operatora Planu. Plany oferowane przez Usługodawcę mają charakter odpłatny – zgodnie ze wskazaniami Serwisu, przy czym Usługodawca może również przewidzieć podstawowy, bezpłatny Plan domyślnie przypisany do Konta Operatora w momencie jego Rejestracji.
 2. Usługodawca umożliwia Operatorom złożenie zamówienia na wskazany Plan za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie.
 3. W ramach Planów odpłatnych Usługodawca, zgodnie z informacją w Serwisie oferuje plany o charakterze  abonamentowym - płatnym z góry (dalej zwanym: „Planem Abonamentowym”) oraz Plany odpłatne w modelu prowizyjnym, płatnym z dołu (dalej zwanym: „Planem Prowizyjnym”). Szczegółowe informacje o zakresie, funkcjonalnościach oraz sposobie ich działania, czasie trwania, jak również o koszcie lub sposobie rozliczeń związanych z danym Planem zostaną każdorazowo wskazane Operatorowi w opisie i charakterystyce każdego z Planów w Serwisie.
 4. Prezentowane w Serwisie informacje o możliwości zamówienia Planu Prowizyjnego lub Planu Abonamentowego (dalej łącznie zwane: „Planami Odpłatnymi”) stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, obejmującej wybrany przez Operatora Plan Odpłatny. W celu zamówienia Planu, Operator kieruje się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie, w tym w szczególności wypełnia w formularzu zamówienia dane oznaczone jako obowiązkowe. Przesłanie przez Operatora formularza zamówienia Planu stanowi skierowaną do Usługodawcy ofertę Operatora obejmującą zamówienie wybranego przez Operatora Planu.
 5. Umowa o świadczenie Usług dostępnych w ramach wybranego przez Operatora Planu zostaje zawarta w momencie przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia oferty Operatora, zgodnie z treścią informacji dostępnych na stronach Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Operatora będącego Przedsiębiorcą bez podania przyczyny.
 7. Warunkiem aktywacji Planu Abonamentowego oraz i rozpoczęcia świadczenia Usług i funkcjonalności w nim dostępnych oraz innych odpłatnych Usług, zgodnie z informacją w Serwisie, jest dokonanie przez Operatora płatności w wysokości oraz terminie wskazanym przez Usługodawcę. Płatność następuje na podstawie faktury VAT. Faktury przekazywane są Operatorowi w wersji elektronicznej i dostępne są w Koncie Operatora.
 8. Operator dokonuje płatności za zamówienie Planu Abonamentowego za pośrednictwem:
  1. płatności elektronicznej korzystając z systemu płatności zintegrowanej z Serwisem;
  2. przelewu na konto bankowe Usługodawcy.
 9. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Operatora o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówiony Plan Abonamentowy. W przypadku braku płatności przez Operatora w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 10. Usługodawca może też postanowić o nieodpłatnym udzieleniu Operatorowi czasowego dostępu do zasobów Planu Abonamentowego w celu pokazowego zademonstrowania przykładowych opcji  i funkcjonalności takiego Planu, zgodnie z informacją w Serwisie. Z uwagi na demonstracyjny charakter takiego dostępu, Plan może nie posiadać wszystkich funkcjonalności i zasobów odpłatnego Planu.
 11. Usługi związane z Planami innymi niż Plany Abonamentowe świadczone są w terminie oraz zgodnie z innymi informacjami przedstawionymi w Serwisie.
 12. Posiadanie aktywnego Planu Prowizyjnego umożliwia Operatorowi samodzielne zdefiniowanie oraz zmianę stawki Prowizji. Wysokość Prowizji wpływa na wysokość pozycjonowania Informacji handlowej Operatora w liście wyników wyszukiwania w Serwisie. Tak zdefiniowana przez Operatora wysokość prowizji ma zastosowanie do wszystkich zawieranych przez tego Operatora w Serwisie Umów Noclegu.
 13. Z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu, Odpłatność Operatora na rzecz Usługodawcy z tytułu realizacji Usług w ramach Planu Prowizyjnego ma charakter prowizji stanowiącej procent od wartości odpłatności od zawartych w Serwisie Umów Noclegu. Wysokość Prowizji (dalej jako: ,,Prowizja) definiuje samodzielnie Operator, z zastrzeżeniem stawki minimalnej wskazanej przez Usługodawcę w Serwisie. Prowizja staje się należna Usługodawcy w momencie zawarcia przez Operatora Umowy Noclegu. Zmiany stawek Prowizji, nie mają wpływu na należne za dane Umowy Noclegu Prowizje.
 14. Operator może informować w ramach swojej Informacji handlowej o dodatkowych usługach nie stanowiących Usługi Noclegowej świadczonych w jego Obiektach, w szczególności takie jak zamówienie dostawki, zamówienie posiłku czy wypożyczenie sprzętu (dalej jako: ,,Usługi dodatkowe”). Odpłatność za takie Usługi odbywa się każdorazowo poza Serwisem i nie jest podstawą do wyliczenia Prowizji Usługodawcy.
 15. Prowizja jest płatna Usługodawcy w okresach rozliczeniowych obejmujących 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.
 16. Usługodawca do 5 (piątego) dnia każdego miesiąca wystawi Operatorowi fakturę VAT obejmującą sumę należnych mu Prowizji w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Faktury przekazywane są Operatorowi w wersji elektronicznej i umieszczane są w Koncie Operatora. Operator uiszcza należność wynikającą z wystawionej przez Usługodawcę faktury w terminie wskazanym na fakturze, przelewem, na rachunek bankowy Usługodawcy również tam wskazany.
 17. Prowizja naliczana jest od w momencie zakończenia Rezerwacji, przez który rozumie się:
  1. Upływ ostatniego dnia trwania Noclegu;
  2. W dniu Anulowania Rezerwacji przez Operatora lub Gościa (w przypadku gdy Operator przewiduje możliwość takiego Anulowania – jeżeli wybrana została płatność inna niż „Całość na miejscu”;
  3. W dniu zgłoszenia „niedojazdu” – jeżeli wybrana została płatność inna niż „Całość na miejscu”.
    • dalej zwane „Zakończonymi Rezerwacjami”.
 18. Umowa o świadczenie funkcjonalności i Usług przypisanych do odpłatnego Planu Abonamentowego zawarta jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w terminie wskazanym w opisie Planu w Serwisie (termin ważności Planu), o ile Operator nie przedłuży Umowy (zamawiając kolejny Plan) przed upływem terminu ważności Planu. W przypadku Planu Prowizyjnego – Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie jej wypowiedzenia przez jedną stron.  W momencie upływu terminu ważności lub innego rozwiązania Umowy o świadczenie Usług w ramach odpłatnego Planu, do Konta Operatora przypisywany jest Plan o charakterze bezpłatnym. Umowa o świadczenie funkcjonalności i Usług przypisanych do nieodpłatnego Planu jest zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie wykupienia Planu odpłatnego lub w momencie usunięcia Konta Operatora w Serwisie.
 19. Usługodawca umożliwia również zmianę danego Planu na inny, również w czasie trwania zamówionego Planu. W przypadku zmiany aktywnego Planu, będącego Planem Abonamentowym płatnym z góry, na inny Plan dostępny w Serwisie:
  1. niebędący Planem Abonamentowy płatnym z góry - Usługodawca zwróci Operatorowi zapłaconą za Plan kwotę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu takiego Planu.
  2. będący Planem Abonamentowy płatnym z góry - Usługodawca może obniżyć kwotę należności zamawiany nowy Plan o kwotę odpowiadającą proporcji niewykorzystanego czasu Planu.
 20. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w ramach Planu Prowizyjnego z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Usługodawca przesyła za pośrednictwem wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w Koncie Operatora.
 21. W przypadku gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator jest zobowiązany do zwrócenia Gościowi uiszczonej Opłaty, w szczególności gdy Gościowi nie została świadczona Usługa Noclegowa, Operator ma możliwość poinformowania o tym Usługodawcy, używając w tym celu dostępnej w jego Koncie funkcjonalności ,,zgłoś niedojazd”. W takim przypadku Operator może zwrócić się też do Usługodawcy o zwrot naliczonej mu Prowizji. Usługodawca samodzielnie decyduje o takim zwrocie. W przypadku gdy Usługodawca decyduje o zwrocie Operatorowi wypłaconej już mu Prowizji, zwrot ten może też odbyć się poprzez pomniejszenie Prowizji należnej od tego Operatora w kolejnym okresie rozliczeniowym.

 

 1. INFORMACJA HANDLOWA
 1. Usługodawca świadczy Operatorom Usługę polegającą na możliwości umieszczenia i prezentowania w Serwisie Informacji handlowej, w tym informacji o gotowości świadczenia Usług Noclegowych w Obiekcie lub Obiektach Operatora wskazanych przez niego w Informacji handlowej, w terminach oraz na warunkach również tam wskazanych.
 2. Informacja handlowa może również zawierać informacje o Usługach dodatkowych świadczonych w Obiektach nie będących Usługami Noclegowymi, a jedynie związanymi z tym usługami towarzyszącymi.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji przez Operatora Informacji handlowej w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony – czas prezentacji tej Informacji handlowej w Serwisie.
 4. Operator samodzielnie ustala treść Informacji handlowej, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 5. Operator w Informacji handlowej samodzielnie ustala warunki świadczenia Usług Noclegowych oraz oferowanych przez siebie Usług dodatkowych, w tym w szczególności informacje o swoim Obiekcie oraz Pomieszczeniach, warunki zawierania Umów Noclegowych, czy regulamin Obiektu, a w tym m.in. dozwolone i zakazane zachowania i działania na terenie Obiektu.
 6. Szczegółowe wymogi dotyczące Informacji handlowej, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Informacji handlowej wskazane są Operatorowi na stronach internetowych Serwisu.
 7. Operator wskazując w Informacji handlowej cenę za dzień Noclegu zobowiązany jest do podania pełnej kwoty Opłaty Rezerwacyjnej.

 

 1.  ZAWIERANIE UMOWY NOCLEGU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu oddaje do dyspozycji Gościom oraz Operatorom miejsce oraz infrastrukturę Serwisu umożliwiającą zawarcie między nimi Umowy Noclegu. Umowa Noclegu może być zawierana w różnych trybach – w zależności od wyboru Operatora, co związane jest jednak z posiadanym przez niego Planem w Serwisie.
 2. Operator – zgodnie ze swoim wyborem oraz posiadanym Planem, może również jedynie wskazywać w ramach Informacji handlowej na możliwość zawierania z nim Umów Noclegu poza Serwisem – w ramach kontaktu bezpośredniego z Operatorem, wskazując jednak z Serwisie podstawowe zasady realizacji w jego Obiekcie lub Obiektach Usługi Noclegu. W takim przypadku Gość zainteresowany zawarciem z Operatorem Umowy Noclegu, kontaktuje się z Operatorem poza Serwisem, na dane Serwisu podane w jego Informacji handlowej.
 3. W związku z zawartą Umową Noclegu Gość jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora opłaty za Usługę Noclegową (dalej jako: ,,Opłata” lub ,,Opłata Rezerwacyjna”). Operator samodzielnie określa formy przyjmowania Opłaty, jak również to czy Opłata będzie przez niego przyjmowania w całości bądź części z góry, czy też czy Opłata będzie przyjmowana w Obiekcie.
 4. Operator, jeśli pozwala na to Plan z którego korzysta w Serwisie może zdecydować, że całość lub część Opłaty będzie przez niego przyjmowana z wykorzystaniem systemu zewnętrznego operatora płatności zintegrowanej z Serwisem. W takim przypadku Operator, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie zakłada konto w systemie operatora płatności. Usługodawca nie jest stroną tak zawartej przez Operatora z operatorem płatności umowy, nie wspiera czy w inny sposób nie koordynuje ani nie uczestniczy w tak realizowanych płatnościach.
 5. Odpłatność za Usługi dodatkowe Operator przyjmuje każdorazowo bezpośrednio w Obiekcie.
 6. Gość zawierając Umowę Noclegu wchodzi w stosunki prawne z Operatorem, na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 7. Gość i Operator mają możliwość zawierania Umów Noclegowych z wykorzystaniem Serwisu w 2 (dwóch) trybach:
  1. Zapytanie o Nocleg (dalej jako: ,,Zapytanie o Nocleg”/,,Tryb Zapytania”);
  2. Rezerwacja Online (dalej jako: ,,Rezerwacja”/,,Rezerwacja Online”).
 8. Użytkownik może zawrzeć również z Operatorem umowę obejmującą wybraną Usługę Noclegu poza Serwisem, w drodze bezpośredniego kontaktu z stron, w sposób przez nie wybrany.
 9. Wyboru trybu zawierania Umów Noclegowych dokonuje Operator samodzielnie, z wykorzystaniem funkcjonalności swojego Konta, z zastrzeżeniem jednak, że pewne tryby mogą być dostępne wyłącznie dla wybranego (określonego) Planu – zgodnie z informacją w Serwisie.
 10. W przypadku wyboru przez Operatora trybu Rezerwacji Online, Umowa Noclegu zostaje zawarta przez Gościa i Operatora (dalej wspólnie również jako: ,,Strony”) w następujący sposób:   
 1. Operator umieszcza w ramach swojej Informacji handlowej informacje o oferowanych do rezerwacji Obiektach lub Pomieszczeniach, cenie Usługi Noclegu, terminie w których Usługa może być realizowana oraz inne wymagane dla zawarcia umowy informacje oraz oświadczenie o gotowości zawarcia takiej Umowy Noclegu. Informacja  Operatora, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi ofertę zawarcia Umowy Noclegu w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;
 2. Gość, który jest zainteresowany zawarciem Umowy Noclegu na zasadach tak wskazanych przez Operatora, może dokonać przyjęcia oferty Operatora, składając rezerwację (dalej zwaną: „Odpowiedzią na Ofertę”). W tym celu Gość korzysta z formularza rezerwacyjnego dostępnego w Serwisie. W tym momencie zostaje między Stronami zawarta Umowa Noclegu.

 

 1. W przypadku wyboru przez Operatora trybu Zapytania o Nocleg, Umowa Noclegowa zostaje zawarta przez Strony w następujący sposób:
 1. Operator umieszcza w ramach swojej Informacji handlowej informacje o oferowanych do rezerwacji Obiektach lub Pomieszczeniach, cenie Usługi Noclegu, terminie w których Usługa może być realizowana oraz inne wymagane dla zawarcia umowy informacje oraz oświadczenie o gotowości zawarcia takiej Umowy Noclegu. Informacja takie jednak nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;
 2. Gość w odpowiedzi na tak prezentowane przez Operatora informacje, składa zapytanie o możliwość zawarcia Umowy Noclegu wskazanego Obiektu lub Pomieszczenia, we wskazanych przez siebie terminie (dalej zwane: „Zapytaniem”).
 3. Zapytanie Gościa, skierowane do Operatora, stanowi zaproszenie do składania ofert, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, w przedmiocie zawarcia Umowy Noclegu pomiędzy Gościem a Operatorem. Operator może dokonać odpowiedzi na takie Zapytanie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin, w sposób wskazany w lit. d poniżej, co nie wyklucza jednak ponowienia przez Gościa swojego Zapytania, jeśli Operator to umożliwia, zgodnie z jego Informacją handlową. Po tym czasie Zapytanie wygasa;
 4. Operator, w przypadku zainteresowania Zapytaniem Gościa, odpowiada na Zapytanie w terminie wskazanym w lit. powyżej poprzez wysłanie Gościowi informacji o Noclegu, będącej ofertą Noclegu w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (dalej zwana: „Ofertą”). Oferta Operatora jest ważna i jednocześnie dostępna dla Gościa do przyjęcia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny;
 5. W celu zawarcia Umowy Noclegu, Gość może dokonać przyjęcia Oferty w terminie wskazanym wyżej;
 6. Gość przyjmuje Ofertę wypełniając i przesyłając do Operatora formularz rezerwacyjny dostępny w Serwisie, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. W tym momencie między Stronami zawarta zostaje Umowa Noclegu.
 1. Strony mogą być informowane m.in. o otrzymaniu Zapytania, odrzuceniu lub przyjęciu ich Zapytania lub Oferty, jak również otrzymaniu wiadomości od drugiej Strony za pomocą systemu powiadomień dostępnych w ramach Konta w Serwisie. Użytkownik może też zdecydować o otrzymywaniu takich powiadomień w formie wiadomości e-mail, dokonując aktywacji tej funkcjonalności w ramach Konta w Serwisie.
 2. Operator samodzielnie w ramach swojej Informacji handlowej określa czy dopuszcza możliwość anulowania rezerwacji co odbywa się w drodze umownego prawa odstąpienia od zawartej z nim Umowy Noclegu oraz wskazuje termin oraz formę w jakiej taka anulacja jest możliwa.  „Anulowaniem Rezerwacji”). Operator w przypadku otrzymania od gościa Anulowania Rezerwacji jest zobowiązany do zwrócenie na rzecz Gościa, wszystkich dokonanych przez niego płatności. 

 

 1. PŁATNOŚCI ZA REZERWACJĘ
 1. Gość po zawarciu Umowy Noclegu jest zobowiązany do dokonania płatności Opłaty Rezerwacyjnej.
 2. Operator jest zobowiązany do wskazania Gościowi w swojej Informacji handlowej kwoty Opłaty, zawierającej wszystkie elementy, w tym podatki czy inne opłaty (cena brutto).
 3. W przypadku oferowania przez Operatora Usług dodatkowych ich cena powinna być przez Operatora podana w sposób odrębny od ceny Opłaty oraz w sposób niebudzący wątpliwości co jest ceną Opłaty.
 4. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Operator w swojej Informacji handlowej określa formy oraz terminy zapłaty. Operator może samodzielnie zdecydować czy przyjmuje całość czy część Opłaty przed przyjazdem Gościa do Obiektu czy też płatność ma nastąpić przed takim przyjazdem, w szczególności przez umożliwienie następujących sposobów płatności:
  1. płatność na miejscu – w formie oferowanej przez samego Operatora;

albo

  1. płatność z góry (dale jako ,,Płatność z góry”), dokonywana przelewem na rachunek bankowy Operatora lub z wykorzystaniem systemu zewnętrznego operatora płatności zintegrowanej z Serwisem.
 1. Płatność z góry, o której mowa w lit. b. powyżej, może mieć następującą formę – zgodnie z wyborem samego Operatora:
  1. płatność części należnej Opłaty – w wysokości wskazanej przez Operatora w Serwisie. W takim przypadku Gość dokonuje płatności reszty Opłaty Operatorowi na miejscu („Przedpłata”);

 albo

  1. płatności całej należnej Opłaty.
 1. Gość, w przypadku wyboru Przedpłaty lub Płatności z góry, dokonuje w Serwisie płatności należności wynikającej z Rezerwacji poprzez system płatności elektronicznych zewnętrznego operatora takiej płatności zintegrowanej z Serwisem lub dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Operatora.
 2. Operator może przewidywać dla Gości rabaty czy promocje na oferowane przez siebie Usługi Noclegowe, których warunki ustala każdorazowo samodzielnie, zobowiązany jest jednak w tym zakresie do poszanowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zasad dobrych obyczajów.  
 3. W przypadku gdy Operator umożliwia różne formy i sposoby dokonywania płatności Opłaty, spośród wskazanych wyżej, wybór formy płatności należy do Gościa. W przypadku, gdy Gość wybierze Płatność z góry, zobowiązany jest do zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej w terminie wskazanym przez Operatora w Serwisie.
 4. W przypadku braku płatności Gościa, w terminie, o którym mowa w ppkt. powyżej, Operator może z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, kontaktować się z Gościem w celu przypomnienia o płatności wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu do dokonania takiej płatności. Kontakt, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odbywa się w szczególności za pośrednictwem wiadomości elektronicznych  wysyłanych na adres e-mail wskazany w Koncie Gościa lub podczas zawierania Umowy Noclegu. W przypadku nieuiszczenia przez Gościa płatności w terminie, o którym mowa powyżej, oraz w dodatkowym terminie, Operator uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Noclegu, na zasadach wskazanych w art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku dokonania przez Gościa Opłaty z wykorzystaniem systemu zewnętrznego operatora płatności, Opłata ta jest przekazywana Operatorowi, w terminach i w sposób wskazany w umowie Operatora z takim podmiotem.
 6. Gość otrzymuje na podany przez  siebie adres e-mail, w formie elektronicznego vouchera potwierdzenie Noclegu, zawierające w szczególności  numer rezerwacji. W przypadku dokonywania przez Gościa Płatności z góry, Voucher taki jest dostarczany po otrzymaniu przez Operatora płatności.

 

 1. POZYCJA GWARANTOWANA
 1. Każdy Operator, posiadający w Serwisie aktywny jeden z odpłatnych Planów,  ma możliwość wzięcia udziału w odbywającej się w terminach wskazanych na stronach Serwisu licytacji (,,Licytacja”) mającej na celu wylicytowanie na czas określony, promowanej (najwyższej lub najwyższych) pozycji  Obiektu na liście wyników wyszukiwania (dalej jako: ,,Lista Wyników Wyszukiwania” lub ,,Lista Wyników”). Licytacje przeprowadzane są osobno dla poszczególnych regionów, wskazanych na stronach Serwisu.
 2. W każdej Licytacji możliwe jest wygranie (wylicytowanie) jednej z dwóch pozycji promowanej na Liście Wyników Wyszukiwania  w miejscowości wskazanej przez Operatora jako miejscowość położenia Obiektu. Jako takie pozycje należy rozumieć  dwa, osobne  i kolejne miejsca w pierwszej linii wyników wyszukiwania dla danej miejscowości przy standardowym widoku przeglądarki (.720 px i więcej) oraz pierwsze i drugie miejsce w widoku na urządzenia mobilne lub pomniejszonym oknie przeglądarki (dalej zwane łącznie: „Promowanymi Pozycjami”).
 3. Przedmiotem Licytacji dla tego samego Obiektu Operatora jest wygranie wyłącznie jednej Promowanej Pozycji. W przypadku gdy Operator dodał w swojej Informacji handlowej więcej niż 1 (jeden) Obiekt, w celu uczestniczenia w Licytacji dla Promowanej Pozycji dla każdego z tych Obiektów, zobowiązany jest do wzięcia udziału w Licytacji na odrębnych urządzeniach. W takim przypadku na każdym z urządzeń Operator wskazuje dla którego Obiektu w Licytacji uczestniczy.
 4. Zwycięstwo w Licytacji daje Operatorowi prawo do wyświetlania jego Obiektu na Promowanej Pozycji Listy Wyników Wyszukiwania wyświetlanej:
 • w Serwisie jako pierwsza pozycja z lewej strony Listy Wyników Wyszukiwania dla danej miejscowości w standardowym widoku przeglądarki;
 • oraz jako pierwsze pozycja na Liście Wyników Wyszukiwania na urządzeniach mobilnych lub przy zwiniętym (niestandardowo zmniejszonym) oknie przeglądarki.

 

 1. Operator, który zajął drugie miejsce w Licytacji, uzyskuje prawo do korzystania z Promowanej Pozycji znajdującej się:
 • w Serwisie jako pierwsza pozycja od prawej strony Listy Wyników Wyszukiwania dla danej miejscowości w standardowym widoku przeglądarki,
 • oraz drugie miejsce na Liście Wyników Wyszukiwania na urządzeniach mobilnych lub przy zwiniętym (niestandardowo zmniejszonym) oknie przeglądarki.
 1. Promowane Pozycje widoczne są w Serwisie w dwóch pierwszych liniach na Liście Wyników Wyszukiwania (I) w danej miejscowości, niezależnie od wszelkich parametrów oraz funkcjonalności wyszukiwania, jak również (II) na listowaniu wszystkich Obiektów oraz (III) na Liście wyników „Rezerwacji on-line”.
 2. Promowana Pozycja przysługuje Operatorowi przez okres wskazany w Serwisie.
 3. Operatorzy mogą brać udział w tym samym czasie we wszystkich Licytacjach  właściwych miejscowo ze względu na wskazane przez nich miejsce położenia Obiektów.
 4. Operatorzy biorą udział w Licytacji poprzez dokonanie co najmniej jednego przebicia kwoty aktualnie oferowanej za Pozycję Promowaną („Wartości Aukcji”), za pomocą funkcjonalności infrastruktury Serwisu (dalej zwanego: „Przebiciem”), z zastrzeżeniem jednak, że Usługodawca może dokonać wskazania ceny wywoławczej. Przebicie nie może być niższe niż o co najmniej 10% w stosunku do aktualnie oferowanej Wartości Aukcji. Przebicia są zaokrąglane do pełnych polskich złotych (liczb naturalnych).
 5. Przebicie stanowi złożoną przez Operatora ofertę kupna Pozycji Promowanej dla wskazanego przez niego Obiektu, za kwotę wskazaną w Przebiciu i wiąże Operatora do czasu złożenia dwóch,  innych (wyższych) Przebić przez innych uczestników Licytacji. Przebicie przestaje wiązać Operatora również w przypadku zawieszenia lub usunięcia Konta Operatora przed zakończeniem Licytacji.
 6. Licytacja trwa 5 (pięć) dni kalendarzowych, od momentu jej rozpoczęcia i kończy się w momencie upływu tego terminu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli na co najwyżej trzy minuty przed końcem Licytacji, Wartość Aukcji zostanie Przebita, Licytacja zostaje przedłużona o kolejne 3 minuty, licząc od momentu złożenia Przebicia. Zdanie poprzednie ma również zastosowanie do kolejnych Przebić, aż do momentu zakończenia Licytacji z powodu upływu jej czasu w wyniku niezłożenia kolejnego Przebicia w dodatkowym terminie, o którym mowa powyżej.
 7. Licytację wygrywa dwóch Operatorów, którzy zaproponowali najwyższą i drugą najwyższą Wartość Aukcji (najwyższe Przebicie) do czasu całkowitego zakończenia Licytacji (dalej zwani osobno: „Zwycięzcą Licytacji” oraz łącznie: „Zwycięzcami Licytacji”). Zakończenie Licytacji stanowi przyjęcie dwóch najwyższych (wiążących) ofert Operatorów (Zwycięzców Licytacji) złożonych w postaci Przebicia, przez co zostają pomiędzy każdym ze Zwycięzców Licytacji a Usługodawcą zawarte Umowy o świadczenie Usługi polegającej na możliwości prezentacji przez Operatora jego Obiektu na wylicytowanej Pozycji Promowanej (dalej zwana: „Umową ze Zwycięzcą”) przez okres wskazany w Serwisie.
 8. Usługodawca wysyła Zwycięzcom elektroniczne potwierdzenie zwycięstwa Licytacji na adres e-mail wskazany w Koncie Operatora.
 9. Każdy Operator jest zobowiązany do uiszczenia płatności wynikającej z zawartej Umowy ze Zwycięzcą, w wylicytowanej wysokości, w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu zakończenia Licytacji. Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze Zwycięzcą w przypadku niedochowania przez Zwycięzcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 10. Usługodawca może również oferować Operatorom świadczenie innych Usługo o charakterze reklamowych lub marketingowym – zgodnie z informacją w Serwisie, w tym w szczególności polegających na możliwości promowania lub wyodrębniania ich obiektów w sposób graficzny lub inny wskazany na Liście Wyników.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik korzystając z Serwisu jest zobowiązany do:
 • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcy o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta, Ogłoszenia, Informacji handlowej lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta, Ogłoszenia, Informacji handlowej lub innych części Serwisu jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkownika nie mogą w szczególności:
 • naruszać godności ludzkiej;
 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • zawierać treści pornograficznych;
 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 • zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie, Ogłoszeniu, Informacji handlowej oraz w innych miejscach w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym, w tym dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych osób, oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych lub samodzielnego ich zmienienia za pomocą funkcjonalności Konta.
 3. Wszelkich czynności w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w jego imieniu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, w tym założenia Konta, danemu Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą bez podania przyczyny.
 5. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, w tym w szczególności prowadzenia przez niego działalności zgodnej z charakterem Serwisu, posiadania określonych lub deklarowanych uprawnień lub statusu. Usługodawca może w tym celu zażądać od niego przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji. Weryfikacji takiej Usługodawca może dokonać w każdym czasie, jak również może uzależnić od niego nawiązanie lub kontynuowanie świadczenia dla takiego Przedsiębiorcy Usług.
 6. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług świadczonych dla Użytkowników, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie takich Usług w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, a w przypadku Przedsiębiorców również bez takiego wezwania, w tym w szczególności, zawieszenia lub usunięcia Konta oraz zawieszenia dostępu do Serwisu w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w przypadku:
 • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,
 • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą lub mogą szkodzić Usługodawcy,
 • otrzymania przez Usługodawcę jakiejkolwiek skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką i charakterem Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika,
 • zaległości w jakiejkolwiek płatności należnej Usługodawcy od Użytkownika.
 1. Użytkownik będący Konsumentem, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, a  w przypadku Usługi prowadzenia Konta - również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
 2. Usługodawca przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827), prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, a także w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia umowy.
 3. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
 • Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ WIZERUNEK
 1. Treści dodawane przez Użytkowników w Serwisie, jak również w inny sposób dostarczane przez nich Usługodawcy, w tym w szczególności w ramach Ogłoszeń, Informacji handlowych czy Koncie, mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Użytkownik obowiązany jest do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik, poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie, a w szczególności takiej jak teksty, opisy, zdjęcia, grafiki, logo, logotypy, indywidualne lub subiektywne opinie oraz komentarze lub poprzez przekazanie takich treści w inny sposób Usługodawcy, udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do umieszczenia i publikowania ich w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, jak również do obsługiwania, wykorzystywania, uruchamiania, kopiowania, dystrybuowania, modyfikowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tworzenia opracowań, tłumaczenia tych treści lub tworzenia na ich podstawie materiałów pochodnych (dalej zwana: „Licencją”). Treści, dodane przez Użytkownika, mogą być dostępne również dla innych Użytkowników Serwisu.
 3. Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji na następujących polach eksploatacji:
 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci komputerowej, multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 • utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką;
 • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
 • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
 • publiczne wyświetlenie lub odtwarzanie;
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy);
 • utrwalanie utworu oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego;
 • najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy;
 • wprowadzanie do obrotu;
 • tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany;
 • wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono zdjęcia, treści i wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 2. Użytkownik umieszczając w Serwisie treści, o których mowa powyżej, zawierające również jego wizerunek, wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie, wykorzystywanie i publiczne udostępniane, w tym w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, reklamowania, promowania Serwisu oraz dostarczania funkcjonalności Serwisu. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 3. Użytkownik, będący Przedsiębiorcą korzystający z Usług Serwisu, samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie.

 

 1. REKLAMACJE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adresy Usługodawcy.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach internetowych Serwisu.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez Operatorów, w tym w szczególności w przypadku zawarcia przez nich Umowy Noclegu, Operator jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności realizacji względem takich Użytkowników wszelkich obowiązków wynikających z faktu bycia przez niego samodzielnym administratorem danych osobowych.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zapisy niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników nie będących Konsumentami:

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie Usług oferowanych i świadczonych przez Operatorów. Usługodawca jedynie udostępnia Stronom infrastrukturę umożliwiającą zawierania Umów Noclegu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
 3. Za stosowanie i wywiązywanie się Stron z obowiązków wynikających z realizacji Umów Noclegu, jak również za sposób wykonania bądź też niewykonanie przez Strony wynikających z nich i związanych z nimi obowiązków, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec drugiej Strony Umowy Noclegu zgodnie z warunkami zawartej Umowy Noclegu.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób, w tym w szczególności realizujących zawartą przez niego Umowę Noclegu lub związane z nią obowiązki w jego imieniu czy na jego rachunek.
 7. Za treść dodaną w Serwisie oraz w inny sposób przekazaną Usługodawy wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 300 (słownie: trzystu) polskich złotych. W szczególności wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika z tytułu utraconych korzyści.
 9. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez niego w Serwisie, w tym w głównie w ramach Informacji handlowej, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Noclegu, Użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną sporu nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 5. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 6. Brak akceptacji Regulaminu powoduje rozwiązanie Umowy.
 7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa lub Umowy o świadczenie Usług w ramach Serwisu ulegają rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 8. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.